Privacy policy

1. Wie zijn wij?

Wij zijn IKO nv, gevestigd te Antwerpen, kantoor houdende te d’Herbouvillekaai 80, 2020 Antwerpen. We zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0406 317 459.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke data protectie en privacy wetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken gezamenlijk met IC Solutions, de website hosting provider.

 

2. We weten dat uw privacy belangrijk is voor u

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

In dit privacy beleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit privacy beleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacy beleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy beleid is beschikbaar op onze website https://be.iko.com. Wij raden u aan dit Privacy beleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit Privacy beleid aan u op te sturen.

Opgelet: Door gebruik te maken van onze be.iko.com website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit Privacy beleid beschreven wijze worden verwerkt.

Opmerking: Dit betekent niet uw ‘toestemming’ voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.

 

3. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens? 

In het kader van onze diensten, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van:

 • De bezoekers van onze website. Door het invullen van de registratie formulieren, de contact formulieren of door het registreren op het privé communicatie platform “My IKO” op de website verkrijgen wij deze gegevens.
 • Mensen die we ontmoeten op bijvoorbeeld (network)events en beurzen.

 

4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • Rechtstreeks vanuit contacten, bijvoorbeeld bij het ontmoeten van contactpersonen op een beurs of tijdens evenementen, worden gegevens afkomstig van een visitekaartje of gegevens die ons mondeling worden verstrekt verwerkt door ons in ons CRM-systeem.
 • Rechtstreeks van u wanneer u onze website bezoekt (https://be.iko.com), die informatie kan bevatten die u aan ons verstrekt door middel van contactformulieren of registratieformulieren.
 • (Aankoop) gegevensbestanden van andere bedrijven / klanten. Deze gegevens worden verwerkt door ons CRM-systeem.

 

5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen de volgende gegevens van u en wij gebruiken ze voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens: Doelen:
uw identificatie en contact gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contact gegevens) ·         klanten administratie·         voor marketingdoeleinden zoals commerciële mailings, telefoontjes,…
uw IP adres en surfgedrag op de website ·         om onze diensten en hun kwaliteit te verbeteren·         om onze website te verbeteren

 

Voor de verwerking van uw identificatie- en contactinformatie ten behoeve van:

 • Klantenadministratie, waarvoor we vertrouwen op de uitvoering van ons contract,
 • Marketing (via niet-elektronische middelen of telefoontjes), we vertrouwen op onze legitieme interesse voor uw toestemming. Houd er rekening mee dat u het recht hebt om op elk gewenst moment af te melden (zie hieronder).
 • Elektronische direct marketing (mailings). We merken op dat u het recht hebt om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen per e-mail (via info.be@iko.com) of door ons contactformulier op https://be.iko.com in te vullen met de mededeling dat u uw toestemming wilt intrekken. Bij het ontvangen van een mailing kunt u zich terugtrekken via de afmeldknop in de mailing.

 

6. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van de doelen zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij gebruiken (bijvoorbeeld: IT service providers of marketing bureaus).

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

 

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven onder titel 5 hierboven). Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Meer specifiek gelden de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Bewaartermijn
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens 2 jaar
IP-adres en surfgedrag 2 jaar

 

8. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt: SSL for data transport.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

 

9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kan uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, zie bijlage onder punt 11

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

10. Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post ter attentie van Marketing departement, d’Herbouvillekaai 80, 2020 Antwerpen, België of via gdpr.europe@iko.com en/of 0032 3 248 30 00.

 

11. Bijlage

Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden.
Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’) Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen:– indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of

– indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming; of

– indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of

– indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

– indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking 

 

 

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is:– gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of

– indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of

– indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

– wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (kosteloos) 

 

U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt:– indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en

– indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.